Regulamin sklepu internetowego marki Julia & Filip

Julia & Filip Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. E. Osmańczyka 20 lok. 4, 01 – 494 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925304, NIP: 522-321-10-21, REGON 520135499 (dalej „Sprzedawca”) wprowadza następujący regulamin (dalej „Regulamin”) sprzedaży produktów („Towar”) obowiązujący dla strony internetowej www.juliaifilip.pl

Spis treści:

  1. Definicje.
  2. Postanowienia ogólne.
  3. Konto.
  4. Zakupy. Ceny. Sposób dostawy. Realizacja.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy.
  6. Reklamacje. Wady towaru.
  7. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów.
  8. Ochrona danych osobowych.
  9. Postanowienia końcowe.

§ 1. Definicje

Niniejszym na potrzeby Regulaminu przez następujące pojęcia rozumie się:
1. Sprzedawca – Julia & Filip Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. E. Osmańczyka 20 lok. 4, 01 – 494 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925304, NIP: 522-321-10-21, REGON 520135499.
2. Klient – każda osoba dokonująca zakupy towaru za pośrednictwem sklepu internetowego o nazwie www.juliaifilip.pl, osoba zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. Konsument – oznacza osobę fizyczną zdefiniowaną w art. 221 kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
4. Sklep – sklep internetowy zarejestrowany pod domeną o nazwie www.juliaifilip.pl oraz na jej podstronach.
5. Towar – produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu, które to przedmioty mogą lub są przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
7. Konto – konto klienta za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów dostępnych w Sklepie. Konto zostaje założone w sklepie internetowym i pozwala Klientowi na dokonywanie zamówień.
8. Koszyk – wirtualny koszyk, do którego Klient dodaje Towary dostępne na stronie internetowej w celu późniejszego ich zakupu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego o nazwie www.juliaifilip.pl określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz określa istotne reguły dotyczące składania zamówień, a także określa zasady, na jakich Sprzedawca świadczy swoje usługi na rzecz Klienta.
2. Regulamin określa w szczególności:
a) Sposób działania oraz zasady zakładania Konta przez Klienta.
b) Sposób oraz zasady składania zamówień drogą elektroniczną na stronie internetowej www.juliaifilip.pl
c) Zasady i sposób odstąpienia od umowy sprzedaży produktów Sklepu.
d) Reklamacje Towaru.
e) Pozasądowe metody rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
3. W celu możliwości dokonania zamówienia Klient powinien dysponować sprzętem (Komputer lub inne urządzenie elektroniczne) spełniającym poniższe wymagania techniczne:
a) Dostęp do Internetu
b) Posiadać przeglądarkę internetową
4. Sprzedawca w celach informacyjnych i kontaktowych podaje następujące dane:
a) Adres ul. Edmunda Jana Osmańczyka 20 lok. 4, 01 – 494 Warszawa
b) Numer telefonu +48 604 47 85 05
c) Adres poczty elektronicznej: biuro@juliaifilip.pl lub juliaifilipspzoo@gmail.com

§ 3. Konto

1. Klient może założyć konto internetowe za pośrednictwem strony internetowej Sklepu tj. na stronie www.juliaifilip.pl
2. Konto zakłada się w następujący sposób: Należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych takich jak: Adres e-mail.
3. Założenie konta jest bezpłatne.
4. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o założenie konta.
5. Umowa o założenie konta jest zawarta na czas nieoznaczony.
6. W celu założenia konta niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu.
7. Konto może być usunięte przez Klienta w każdym momencie, bez podania przyczyny. Usunięcia dokonuje się poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.
8. Sprzedawca może usunąć konto Klienta, jeśli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub wykorzystuje konto w celach sprzecznych z prawem.

§ 4. Zakupy. Ceny. Sposób dostawy. Realizacja.

1. Klient może dokonać zakupu w Sklepie poprzez złożenie zamówienia w następujący sposób:
a) Poprzez sklep internetowy pod adresem www.juliaifilip.pl
2. W celu dokonania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Klient:
a) Wybiera dany Towar.
b) Dodaje Towar do Koszyka.
c) Po wybraniu wszystkich Towarów, Klient dokonuje złożenia zamówienia klikając na przycisk „Do kasy”.
d) Następnie Klient wypełnia formularz zamówienia podając takie dane jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, produkt, ilość produktu, rodzaj produktu.
e) Klient dokonuje wyboru opcji dostawy: inPost paczkomat, inPost kurier.
f) Klient wybiera metodę płatności: Przelewy24
g) Klient musi dokonać akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu oraz zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
h) Następnie, w celu skutecznego złożenia zamówienia, Klient musi zaznaczyć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem w/w warunków, oraz potwierdzeniem zamówienia.
i) Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia. Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
3. Ceny podane na Stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Podane ceny są cenami Towaru, bez kosztów dostawy i kosztów związanych z dokonywaniem płatności przez Klienta.
4. Klient może wybrać następujący sposób dostawy:
a) InPost do paczkomatu;
b) InPost dostawa przez kuriera.
5. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób:
a) Stosują Przelewy24.
6. Koszty dostawy zależne są od wielkości złożonego zamówienia i ilości zamówionego Towaru. Każdorazowo określane są w momencie złożenia zamówienia. Sprzedawca może ustalić darmową dostawę po dokonaniu zamówienia ponad konkretną kwotę lub na zasadach promocji.
7. Dostawa realizowana jest na terytorium Polski, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
8. Sprzedawca dokona wysyłki zamówienia w terminie do 7 dni od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia.
9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt.8, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.
10. Do każdej przesyłki Sprzedawca załączy dowód dokonania zakupu (faktura VAT, lub paragon fiskalny). Klient powinien poinformować Sprzedawcę o chęci otrzymania faktury VAT w momencie złożenia zamówienia.

§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zamówionego w Sklepie Towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje innym podmiotom, które nie są Konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
2. Termin 14 dni liczony jest od daty odbioru Towaru przez Konsumenta lub osobę upoważnioną przez Konsumenta do odbioru.
3. Konsument w celu skutecznego odstąpienia od umowy musi złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o tym, że od umowy tej chce odstąpić.
4. Oświadczenie takie należy wysłać na adres mailowy biuro@juliaifilip.pl lub juliaifilipspzoo@gmail.com lub skierować listownie na adres ul. Edmunda Jana Osmańczyka 20 lok. 4, 01 – 494 Warszawa, Polska.
5. Konsument w celu złożenia oświadczenia, może wykorzystać Wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak zastosowanie wzoru nie jest obligatoryjne dla skuteczności odstąpienia od umowy.
6. Oświadczenie, aby było skuteczne, powinno być złożone przed upływem terminu do jego złożenia.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy.
9. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty i ryzyko zwrotu Produktu.
11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Konsument może jednak zgodzić się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Zgoda ta musi być wyraźna.
12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 6. Reklamacje. Wady towaru

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku w jakim Klient stwierdzi, że dostarczony Towar ma wady, ma prawo złożenia reklamacji, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
3. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres mailowy biuro@juliaifilip.pl lub juliaifilipspzoo@gmail.com lub skierować listownie na adres ul. Edmunda Jana Osmańczyka 20 lok. 4, 01 – 494 Warszawa, Polska
4. W celu przeprowadzenia sprawnego procesu reklamacji, przy składaniu reklamacji zaleca się opisać problem/ wadę, datę wystąpienia wady, podać dane Klienta oraz podać rodzaj żądania.
5. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14 dni, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie i poda termin, w jakim reklamacja będzie rozpatrzona.
8. W przypadku, w jakim do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient dostarczy towar na koszt Sprzedawcy bądź Sprzedawca odbierze produkt od Klienta np. za pomocą kuriera.

§ 7. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

1. Konsument ma prawo do rozstrzygnięcia sprawy korzystając z pozasądowych metod rozstrzygania sporu.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
b) organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
c) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
d) oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
4. Konsument ma prawo do złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klienta znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych danych może uniemożliwić zamówienie Towaru.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą takiej zmiany. W takim przypadku zamówienie realizowane jest na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca będzie informował Klientów na bieżąco. Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie niezwłocznie. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywały Klientów posiadających Konto po ich zaakceptowaniu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2022 r.

Załącznik nr 1 wzór odstąpienia od umowy